Onze referenties

Wij staan voor een sterk klantgerichte, pragmatische en op partnerschap gebaseerde aanpak. Onze ambitie is om van elk project en elke klant een tevreden referentie te maken. Dankzij onze praktijkervaring, onze no nonsens aanpak en onze expertise maken we vaak het verschil.

Onze consultants hebben de voorbije jaren o.a. volgende organisaties ondersteund:

NMBS

NMI heeft de nieuwe Afgevaardigde Bestuurder en het directiecomité begeleid bij de definitie van de nieuwe visie en strategie voor de NMBS.

FSMA – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

NMI biedt ondersteuning aan het FSMA bij de definitie van een digitale strategie en het optimaliseren van de bedrijfsprocessen.

Transdev France

NMI heeft de Principal Toolbox geïmplementeerd voor de opvolging van de projecten binnen het strategisch plan. NMI ondersteunt de interne PMO-cel.

Humac Technics

NMI heeft het management van Humac Technics begeleid bij de opmaak van een nieuw business plan en het evalueren en uitwerken van een nieuw strategisch initiatief.

Corsendonk Groep

NMI heeft de directie van Corsendonk Groep begeleid bij het uitwerken van een strategische visie en plan inzake de uitbreiding van hun activiteiten naar andere domeinen zoals de opvang van asielzoekers in opdracht van de federale overheid.

Tiense Suikerraffinaderijen

NMI ondersteunt de Tiense Suikerraffinaderijen bij het de invoering en toepassing van een afgestemd portfolio- en projectbeheer, gaande van de uitwerking van een aangepaste methodologie, de keuze van de ‘juiste’ investeringsprojecten tot en met de opvolging van de succesvolle realisatie ervan.

Sercu Digitising

NMI heeft de directie van Sercu Digitising ondersteund bij het uitwerken en implementeren van hun meerjarenstrategie 2020 waarbinnen duurzaam ondernemen in al zijn facetten een centrale plaats heeft gekregen.
Binnen de context van sociale tewerkstelling werd beslist een nieuwe spanningswerkplaats in te richten in de gevangenis te Beveren in samenwerking met Cellmade, een dienst van de Centrale Regie voor de Gevangenisarbeid.

Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (Fedasil)

NMI heeft het directiecomité van Fedasil ondersteund bij de opmaak van de meerjarenstrategie en het afstemmen van de organisatie op de nieuwe doelstellingen. Vandaag begeleiden we de directie bij de implementatie ervan.

Vlaamse overheid

NMI is betrokken bij meerdere projecten binnen de Vlaamse overheid.
Eerder werkten we o.a. een plan van aanpak inzake documentbeheer en een plan van aanpak en een basisplan inzake informatieveiligheid uit voor het departement Algemeen Regeringsbeleid.
Wij begeleiden o.a. het departement Mobiliteit en Openbare Werken bij het opzetten van een doeltreffende portfolio- en projectbeheer structuur.

Actiris

NMI heeft de Principal Toolbox geïmplementeerd voor de opvolging van de projecten binnen het strategisch plan en de jaarlijkse moderniseringsplannen van Actiris. NMI ondersteunt de interne PMO-cel.

Rector Benelux – Koraton

NMI heeft de directie van Rector Benelux ondersteund bij de definitie en opmaak van hun meerjarenstrategie 2015 – 2020.

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)

Voor het IGO heeft NMI een actieve rol gespeeld bij de definitie van de strategische visie inzake competentie-ontwikkeling van de magistraten en hun medewerkers.

Gentil Noens heeft het IGO ook begeleid bij het uitwerken en implementeren van een gestructureerde werkwijze voor het bepalen van de (meest kritieke) behoeften inzake vorming van magistraten en gerechtspersoneel.

FOD Financiën

Wij hebben de FOD Financiën gedurende verschillende jaren binnen diverse domeinen ondersteund:

 • de ondersteuning van de jaarlijkse ICT-moderniseringsplannen en het uitwerken en realiseren van de e-governmentstrategie
 • de introductie van een aangepaste methodiek voor portfolio- programma- en projectmanagement, gebaseerd op het Prince2-model, incl. de organisatie van een PMO en een interne overlegstructuur
 • de begeleiding van het directiecomité en de strategische seminaries
 • het uitwerken van een integrale aanpak van strategische en operationele planning volgens de strategie-kaart en de principes van het Balanced Scorecard-model
 • het uittekenen van een nieuwe organisatiestrategie en organisatiemodel
 • de inkanteling naar een aangepast personeelsstatuut

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW)

Onze consultants stonden in, samen met de eigen ICT-coördinatoren, voor de opmaak van de ICT-meerjarenstrategie met focus op de toepassing van nieuwe technologieën en methoden ten behoeve van een optimale dienstverlening aan de burger.

Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV)

NMI was als lead consultant betrokken bij de Business Proces Redesign met het oog op de vermijding van fraude in de bouwsector en meer in het bijzonder m.b.t. de bouwbedrijven en hun onderaannemers.

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

NMI en de VUB hebben samengewerkt voor o.m. de opmaak van een nieuwe organisatie-structuur voor de FOD Financiën, evenals voor de uitwerking van een evaluatie en haalbaarheidsstudie voor de overheveling van enkele belastingen van het federale niveau naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

E.F.M.A.

Deze federatie van producenten van meststoffen werd door NMI begeleid bij de opmaak van hun nieuw strategisch plan.

Stad Brussel

NMI biedt ondersteuning bij de realisatie van het strategische programma Bxl2021 en het nieuwe administratieve centrum. Eerder ondersteunde NMI de stad Brussel bij de opmaak van een strategische visie en nieuw strategisch ICT-plan.

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

NMI heeft het RIZIV ondersteund bij de opmaak van het nieuwe strategische plan en de opmaak van hun beheersovereenkomst. Wij hebben hierbij de interne moderniseringscel omkaderd en geadviseerd.

Vlaamse Milieu Maatschappij

NMI heeft de Vlaamse Milieumaatschappij ondersteuning geboden binnen diverse projecten en opdrachten, gaande van ondersteuning van het directiecomité bij het bepalen van de meerjarenstrategie tot visie-ontwikkeling inzake projectopvolging.
NMI heeft de Principal Toolbox geïmplementeerd voor de opvolging van de portfolio, programma’s en projecten en ondersteunt de organisatie verder in het gebruik.

Openbaar Ministerie (Parket & Parket-generaal)

NMI heeft meerdere projecten binnen het Openbaar Ministerie ondersteund en begeleid waaronder het uitwerken van de strategie inzake document- en dossierbeheer voor het parket-generaal Oost- en West-Vlaanderen en de strategie inzake communicatie voor het parket Oost-Vlaanderen.

FOD Justitie

Diverse projecten en initiatieven binnen Justitie werden en worden nog steeds door ons begeleid:

 • De ondersteuning bij het opmaken van de strategische planning en de begeleiding van het directiecomité tijdens hun strategische seminaries,
 • De opmaak van een geïntegreerd managementplan
 • De begeleiding van het overleg met de vertegenwoordigers van de Rechterlijke Orde, het departement en de beleidscel van de Minister inzake de informatisering van Justitie en de redactie van de strategische krijtlijnen.
 • De introductie van een op de eigen behoeften afgestemd portofliobeheer en projectmanagement – gebaseerd op Prince2, inclusief de opleiding van de medewerkers
 • Introductie van BPM, inclusief de opleiding van medewerkers.
 • Opmaken van een communicatieplanning voor het departement,
 • Ondersteuning bij de opmaak en uitrol van een overleg- en aansturingsmodel voor de samenwerking tussen de Rechterlijke Orde en het Departement,
 • Begeleiding van de operationele planning in alle gevangenissen, opleidingen voor de gevangenisdirecties in het gebruik en uitwerken van performantie-indicatoren,
 • Reorganisatie en BPR’s voor Regie van de Gevangenisarbeid (CDRGA),
 • Opmaak van het Masterplan mbt de oprichting van de centrale administratie voor de Justitiehuizen.

Rechterlijke Orde

NMI was betrokken bij meerdere projecten inzake de modernisering van Justitie en de Rechterlijke Orde.
NMI was o.a. lead consultant bij het uitwerken van de strategische krijtlijnen voor de informatisering van Justitie. Wij hebben diverse strategische seminaries begeleid van het (voorlopig) College van Hoven en Rechtbanken en het College van het Openbaar Ministerie in aanleiding op de geïntegreerde visie op de ICT-strategie ne het beheer ervan.
NMI faciliteerde de reflectiegroep inzake de overdracht van het beheer en de implementatie van beheersautonomie binnen de Rechterlijke Orde in opdracht van de Minister van Justitie.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NMI heeft verschillende projecten voor het Brusselse Gewest ondersteund zoals de opmaak van het informatie-veiligheidsbeleid of het uitwerken van een documentaire strategie.

Een van onze consultants heeft ook een Masterplan geschreven inzake de overdracht van de zogenaamde oneigenlijke gewestelijke belastingen met inbegrip van de uitwerking van een evaluatie en haalbaarheidsstudie m.b.t. de overheveling van enkele belastingen van het federale niveau naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

NMI leidde meerdere medewerkers op in het correct toepassen van de BPM-N methodologie.

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

NMI heeft de leidinggevenden en het middenkader van het W.I.V. begeleid inzake veranderbeheer waarbij de invoering van een aangepaste strategie en organisatiestructuur centraal stonden.

FOD P&O

Wij hebben voor de FOD P&O een afgestemde methodiek uitgewerkt voor projectmanagement, gebaseerd op het Prince2-kader.

Syntigo

Onze consultants hebben het (sales & marketing) management ondersteuning geboden inzake strategische keuzes mbt het producten en dienstenaanbod. Ook mbt een paar specifieke dossiers werd door onze consultants ondersteuning geboden binnen het beslissingproces.

Post Europ

NMI Strategy consultants ondersteunde deze federatie van publieke postbedrijven bij het uitwerken van hun strategie en bedrijfsmodel. Hun werking werd sterk beïnvloed door het openstellen van de postmarkten in Europa waardoor hun leden evolueerden van collega’s naar concurrenten met een sterke impact op de werking van de federatie.

Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC)

Wij ondersteunden BTC bij de opmaak van hun strategisch plan en de daaruit voortvloeiende elementen in de nieuwe beheersovereenkomst.

©Copyright - Tigerous for NMI